Skip to content

Respekt er nøgleordet i samarbejdet mellem Møblér og twoday

Møblér

Møblér webløsning i samarbejde med twoday

Hvem er Møblér?

Møblér er en kæde bestående af selv­stændigt ejede møbelforretninger, og der er 35 butikker fordelt over hele Danmark. Møblérs butikker er bemandet med ud­dan­net og erfarent personale, og fag­lig­heden såvel som kvaliteten af møblerne er i top. Møblér har desuden en meget om­fat­tende webshop med mere end 110.000 varenumre.

Behovet

Med 35 butikker fordelt over det danske land og en webshop med et stort antal møbler i et endnu større antal varianter har Møblér-kæden i dén grad brug for en webløsning, der kan holde den tekniske tunge lige i munden. Og for en teknisk partner, der både kan levere en stabil og understøttende indsats i dagligdagen samt træde til, når ting­ene brænder på. 

Møblér webløsning produktoversigt med stole

Udfordringen

Møblér stiller krav til teknikken

I møbelverdenen er overblik og data­kva­litet afgørende for, at primært kun­der­ne – men også de medarbejdere, der ar­bej­der i virksomhedernes webløsninger – bliver præsen­te­ret for og kan stole på de oplys­nin­ger, der bliver fremstillet.

Møbler er en varekategori, hvor antallet af varianter hurtigt overstiger 1.000 – tænk bare på en sofa, der kommer i forskel­lige opstillinger med forskelligt stof i forskel­lige farver med for­skel­lige ben. Og når forbrugeren sidder foran skærmen og vil sammen­sæt­te netop sin helt egen sofa, stiller det store krav til den tekniske mo­tor, der driver den brugerflade, hun mø­der.

Møblér har haft twoday som teknisk partner gennem mange år, og før det sam­­ar­bej­dede Møblér med 1st Web-teamet med Tobias Høst og Thomas Larsen i spidsen. 1st Web er siden blevet en del af twoday – og det er stadig Tobias og Thomas og deres folk, der løser Møblér-opgaverne.

“Valget faldt i sin tid på teamet på grund af deres store indsigt i og erfaring med Dynamicweb, men også fordi vi oplevede, at vi trods begrænsede udviklings­bud­getter blev prioriteret højt og fik en gen­nem­ført god service og ikke mindst spar­ring. Og det er i øvrigt den samme op­le­velse, vi stadig har med twoday,” siger Lisa Jensen Westergaard, Onlinechef & Teamleder produkt/marketing i Møblér.

Sammen med twoday finder vi altid en god løsning. De kender vores forretning helt ud i hjørnerne og har re­spekt for vores virke­lighed og vores budget. Det giver et godt grund­lag for et positivt sam­ar­bejde.

Lisa Jensen Westergaard, Onlinechef & Teamleder produkt/marketing, Møblér

Mobilvisning af Møblér webshop
Mobilvisning af Møblér artikler

Samarbejdet

Gensidig respekt

Med de tekniske krav, der er til en løsning som Møblérs, har kæden brug for en sam­ar­bejds­part­ner, som kan oversætte idéer og ambitioner til virkelighed, og som for­står kompleksiteten i forretningen. 

Selvom twoday i dag er en stor virk­somhed med mere end 100 specia­lister, op­lever Møblér-teamet fortsat en stor dedikation og samarbejdsvilje.

“Da vi indledte samarbejdet, var opgaven at få teknisk sparring og få løst udvik­lings­­­opgaver. Vi havde udfordringer med at få et ældre NAV-system til at spille sam­men med vores Dynamicweb-plat­form, og her er twodays Thomas Larsen en decideret trold­mand. Faktisk vil jeg gå så langt som til at sige, at han har reddet vores liv flere gange – sådan rent tek­nisk,” siger Lisa Jensen Westergaard.

I en online-verden, hvor kunderne for­venter en friktionsløs brugerflade og en kon­stant oppe-tid, er det afgørende at kunne få fat i sin tekniske samarbejds­partner og kunne få løst udfordringer hurtigt.

“Hos twoday har vi en oplevelse af, at vi bliver prioriteret. Og hvis vi i et konkret projekt oplever, at det ikke er tilfældet, ta­ger vi fat i vores kontaktpersoner og tager en åben dialog. Jeg føler, at der er en gen­sidig respekt – vi er på samme hold, og det er en fed følelse,” siger Lisa Jensen Westergaard.

Møblér webløsning produktoversigt med senge

Teknik kombineret med marketingydelser

Mens samarbejdet i begyndelsen ude­luk­kende handlede om teknik, er det i dag ud­­videt til også at omfatte en andre mar­ketingydelser.

Således leverer vi i dag blandt andet tek­nisk strategisk rådgivning, UX og spar­ring omkring SEO, ligesom vi pro­du­cerer tek­ster til Møblérs website.

“I dag dækker samarbejdet temmelig bredt, og det er fedt at samarbejde med et bu­reau, hvor tingene hænger sammen. Der er styr på teknikken, og siden har vi eksem­pelvis fået bygget tekstforfatning på. Her er det tydeligt for os, at vi har fået en sam­ar­bejds­partner, der formår at lave et spændende indholdsunivers og tage kun­der­nes perspektiv. Vi får gode, vel­re­searchede og inspirerende tekster skre­vet til mennesker, og de har samtidig SEO-værdi – det er fedt,” siger Lisa Jensen Westergaard. 

CMS og PIM i én løsning

Netop fordi møbelbranchen er afhængig af så mange produktdata, skal der være fuld­stændig styr på disse data, og på et tidspunkt bliver det nødvendigt at bruge et PIM-system (Product Information Management). 

“På et tidspunkt blev det umuligt for os at håndtere og strukturere alle produkt­vari­an­ter i vores NAV-system, så vi skulle have et PIM-system. Vi valgte at samle CMS og PIM i ét system – Dynamicweb – og det har været med til at optimere vores forretning. Vi bruger simpelthen færre ressourcer på at løse vores op­ga­ver, og selvom det at arbejde med PIM kan være lidt af en opgave, synes jeg, vi sammen med twoday altid finder en god løsning. De kender vores forretning helt ud i hjørnerne og har respekt for vores virkelighed og vores budget. Det giver et godt grundlag for et positivt samarbejde”, siger Lisa Jensen Westergaard. 

Tobias Høst

Vil du vide mere?

Så er det Tobias, du skal have fat i. Det koster ingenting, og du risikerer højest at få et godt råd med på vejen.

Tobias Høst
Head of Aarhus / Seniorkonsulent
+45 20 81 91 01
tobias.host@twoday.com